La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts. La fundació és denominada FUNDACIÓ BIOMIMETICS SCIENCES INSTITUTE i té vocació de permanència de constitueix amb durada indefinida.

El seu objectiu bàsic és actuar en el camp de la biomimètica amb fins d’interès general de caràcter innovador i en especial:

la investigació i desenvolupament de nous criteris de governança segons paràmetres biomimètics.
la recerca i investigació biomimètica per l'aplicació a l'educació o la salut
la recerca i investigació biomimètica en el camp mediambiental i científic
la divulgació i ensenyament de la biomimètica en consciència i pràctica.